Polityka kroczy we krwi (kilka uwag o nieusuwalnym tragizmie dziejów) część 2.